Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad besluit

maandag 26 juni 2023

22:00
Locatie

Publiekshal Stadskantoor

Voorzitter
drs. M.L. (Mark) Verheijen
Toelichting

Om de vergadering terug te luisteren ga naar: Vergadering De Raad Debatteert 26-06-2023 Gemeente Etten-Leur (notubiz.nl)


U kunt de vergadering live volgen via:
https://etten-leur.raadsinformatie.nl/

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3
  Vaststellen diverse verslagen
 3. 3.A

 4. 3.B

 5. 3.C

 6. 4
  Vragenuur
 7. 5

  Voor de wijze van behandeling van dit voorstel verwijzen we kortheidshalve naar de bijgevoegde uitnodigingsbrief die aan belanghebbenden bij en geïnteresseerden in dit agendapunt is gestuurd.

  Op 27 maart van dit jaar besloot u dat onze gemeente uiterlijk op 1 januari 2025 voldoet aan haar opgave voor de huisvesting van statushouders en de opvang van asielzoekers. Dit voorstel gaat over de realisatie van asielopvang. Om tot realisatie te komen, worden de volgende stappen genomen:
   1. U stelt criteria vast waaraan een locatie moet voldoen om als geschikte opvang te fungeren.
  2. Met de vastgestelde criteria brengt het college beschikbare locatie(s) in beeld, legt u deze voor in een voorstel en maakt u een keus welke locatie(s) door de gemeente Etten-Leur beschikbaar wordt of worden gesteld voor de realisatie van asielopvang.
   3. Deze locatie(s) wordt of worden aangeboden aan het COA.
  4. Indien het COA besluit deze locatie(s) daadwerkelijk in te zetten ten behoeve van asielopvang, maakt het college in een bestuursovereenkomst nadere afspraken met het COA over de specifieke locatie(s) en daar te realiseren accommodatie.

  Met dit voorstel leggen we, ten behoeve van stap 1, de criteria vast die de gemeente Etten-Leur hanteert om locatie(s) in kaart te brengen waar geschikte opvang gerealiseerd kan worden. Daarnaast gaan we ook al in op de punten die we op willen nemen in een bestuursovereenkomst, wanneer er met het COA gesproken wordt over een specifieke locatie en daar te realiseren accommodatie (stap 4). Deze kunnen nog locatie-specifiek aangevuld worden, zodra de locatie bekend is en de gesprekken met het COA gaan starten. Beoogd effect en evaluatie: 
  Er wordt beoogd tot gedeelde en gedragen criteria te komen, waarmee locaties ten behoeve van asielopvang eenduidig en inzichtelijk beoordeeld kunnen worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie APB (6), Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks/PvdA (3), Fractie Leefbaar EL (2), Fractie Ons Etten-Leur (5), Fractie VVD (3)
 8. 6

  In 2023 loopt het huidige verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2019-2023 af. Daarom stelden we een nieuw plan op. Het is een plan met een iets andere opzet en een andere naam: het Gemeentelijk Waterplan 2024-2028.
   Het Gemeentelijk Waterplan sluit aan bij de Omgevingsvisie en kan in losse delen ook overgenomen worden in de Omgevingsprogramma's en Omgevingsplannen.
  In het plan liggen de zorgtaken voor afvalwater, hemelwater en grondwater vast. Dit is een voortzetting van de afspraken over zorgtaken in het uitgaande vGRP. Daarnaast is specifiek gekeken naar de bijdrage vanuit riolering aan klimaatadaptatie. Maatregelen die te droge of te natte situaties tegengaan hebben doorgaans ook een positief effect op de riolering.
  Om riolering aan te leggen en te beheren stelden we een budget vast. Dit budget leidt tot een rioolheffing die we jaarlijks bij de begroting berekenen en innen bij inwoners en bedrijven.
  We beogen met dit voorstel de zorgtaken voor afvalwater, hemelwater en grondwater de komende vijf jaar te verankeren

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie APB (6), Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks/PvdA (3), Fractie Leefbaar EL (2), Fractie Ons Etten-Leur (5), Fractie VVD (3)
 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie APB (6), Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks/PvdA (3), Fractie Leefbaar EL (2), Fractie Ons Etten-Leur (5), Fractie VVD (3)
 10. 10
  Rondvraag over de orde van de raadsvergadering
 11. 11
  Sluiting